Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/tzvetant/public_html/modules/contents/controllers/index.php on line 9

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/tzvetant/public_html/modules/contents/controllers/index.php on line 12

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/tzvetant/public_html/modules/contents/models/index.php on line 12
Учредителен Акт на Фондация "Цветан Цанов"

Учредителен Акт


УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА

ФОНДАЦИЯ “ЦВЕТАН ЦАНОВ”

 

 

Днес, 07.11.2011 г., долуподписаният ИВАН ЦАНОВ ЦАНОВ, с ЕГН 7403156761, с лична карта № 641672434, издадена на 08.12.2010 г., с настоящия учредителен акт учредявам фондация като българско юридическо лице с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, която да бъде вписана в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд като целите, устройството и дейността й се уреждат от следните разпоредби:

 

ГЛАВА I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1) Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел и се учредява в общественополезна полза в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Фондацията е учредена с акт на дарение в размер на 100 (сто) лева от нейния учредител ИВАН ЦАНОВ ЦАНОВ, с ЕГН 7403156761.

(3) Фондацията ще извършва дейност в общественополезна полза.

(4) Фондацията е независима, нерелигиозна, самоуправляваща се организация.

(5) Фондацията се учредява за неопределен срок.

(6) Фондацията може да открива клонове в цялата страна.

Чл.2. (1) Наименованието на Фондацията е “ЦВЕТАН ЦАНОВ”, което може да бъде ръкописно, щампеловано, печатно и да се превежда и изписва на чужд език.

(2) Седалището и адресът на управление на на Фондацията е в гр. София, районСлатина”, ул. “Борис Христов № 6.

(3) Наименованието на Фондацията, седалището и адреса на управление, както и данни за регистрацията и БУЛСТАТ номер се поставят върху всички нейни писмени изявления.

 

ГЛАВА II.

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ФОНДАЦИЯТА

 

Чл.3. Целите на Фондацията са: да се намалят случаите на детско насилие и агресия чрез превантивна работа с потенциални жертви и насилници и въвеждане на необходимите промени в образователната, здравната и законодателната система, както и да се ангажира обществеността с необходимостта от сигурна среда за децата.

Чл.4. (1) Средства за постигане на целите: .

1. Извършва проучвания и анализи свързани с целите на Фондацията.

2. Привлича експерти, специалисти, партньори и доброволци за подпомагане дейността на Фондацията.

3. Привлича поддръжници, популяризира и разширява дейността на Фондацията.

4. Разработва и издава информационни и рекламни материали на всякакви носители, за да подпомага, развива и популяризира дейността си.

5. Организира и провежда семинари, конференции и други.

6. Осъществява различни изследователски програми, проекти и инициативи.

7. Осъществява експертна и консултантска дейност.

8. Участва при разработване и реализацията на проекти на партньорски организации.

9. Осъществява контакти със сродни организации в страната и чужбина.

10. Разработва и изпълнява проекти, свързани с целите на Фондацията.

(2) За постигане на своите цели Фондацията може да извършва и всяка друга дейност, разрешена от закона, както и да участва в други организации и дружества с цел постигане на целите на Фондацията.

(3) За постигане на своите цели Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, като приходите се използват само за постигането на целите на фондацията.

ГЛАВА III.

ИМУЩЕСТВО

 

Чл.5. (1) Имуществото на Фондацията се състои от:

1. учредителното дарение;

2. последващи дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица на всякакъв вид имущество;

3. доходи от собствена дейност, осъществявана по законоустановения ред;
субсидии, помощи, спонсорство и други доходи, получени в съответствие със закона.

4. право на собственост и ограничени вещни права, парични средства, ценни книжа, вземания и други имуществени права, придобити по реда, определен от закона.

(2) Всички безвъзмездни постъпления се отразяват в Книга на даренията, а на дарителите се издават удостоверения за дарителство.

(3) Фондацията не разпределя печалба.

(4) Фондацията не приема дарения, направени под условия или за постигането на цели, които противоречат на неините цели.

Чл.6. (1) Имуществото на Фондацията се управлява по начин, който осигурява достатъчно приходи за финансово обезпечаване на осъществяването на целите по чл. 3.

(2) Фондацията може да учредява и управлява обособени фондове съгласно волята на учредителя.

(3) За имуществото на Фондацията се води отчетност и контрол съобразно действащото законодателство.

Чл.7. (1) При ликвидация на Фондацията, имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите, преминава към организация с нестопанска цел със сходна дейност. Конкретната организация се определя от Съвета на фондацията, а ако той не я определи в срок от три месеца от удовлетворяване на всички кредитори, тя се определя от ликвидатора.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на Фондацията. Общината е длъжна да предостави имуществото на юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност с цели възможно най-близки до целите на Фондацията.

 

 

 

ГЛАВА ІV.

ОРГАНИ НА ФОНДАЦИЯТА

 

Чл.8. (1) Органите на Фондацията са: Съвет на фондацията и Изпълнителен директор на фондацията.

(2) По различните проекти на Фондацията може да се сформират експертни съвети. Експертните съвети могат да дават само експертни становища по въпроси, свързани с реализацията на отделния проект.

(3) В органите на Фондацията може да бъде избрано всяко дееспособно физическо лице, което приема мисията и целите на Фондацията.

(4) Изпълнителният директор на фондацията е по право член на Съвета на фондацията.

(5) Членовете на Съвета на фондацията отпадат от състава при напускане по собствено желание, при освобожаването им по решение на Съвета на фондацията, взето с обикновено мнозинство от членовете, като освобождаваният член не гласува, както и при трайна невъзможност да участват в работата на съответния орган.

(6) Първият Изпълнителен директор на фондацията и първият състав на Съвета на фондацията се назначават от Учредителя на Фондацията за срок от 5 (пет) години.

 

Съвет на фондацията

Чл.9. (1) Съветът на фондацията е колективен управителен орган по смисъла на чл.39 ал.1 от ЗЮНЛЦ и се състои от минимум седем членове, които имат право на глас. Учредителят избира измежду членовете на Съвета на фондацията Председател и Заместник-председател на Съвета.

(2) След назначаване на първия Съвет на фондацията промените в него се извършват от членовете на Съвета на фондацията.

(3) След изтичане на първия мандат, Съветът на фондацията избира измежду своите членове Председател и Заместник-председател.

(4) Съветът на фондацията попълва своя състав най-късно на следващото заседание след освобождаването на негов член. Изборът се извършва от останалите членове на Съвета на фондацията с обикновено мнозинство от всички членове, като освобождаваният член не участва в гласуването.

(5) Съставът на Съвета на фондацията има право да предлага приемник за замяна на член, който е напуснал или е загубил правата си на член на Съвета на фондацията по причина на смърт, загуба на статута, чести отсъствия без основателна причина, осъждане на лишаване от свобода или друга причина.

(6) Учредителят на Фондацията, ако не е член на Съвета на фондацията, може винаги да участва в заседанията на Съвета на фондацията.

(7) Членството в Съвета на фондацията е доброволно и безвъзмездно.

(8) По решение на Съвета на фондацията неговите членове могат да получават възнаграждение за труда си във Фондацията.

(9) Член на Съвета на фондацията няма право да гласува при въпроси, отнасящи се до:

· Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

· Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;

(10) Член на Съвета на фондацията може с изрично писмено пълномощно да представлява не повече от един член на Съвета на фондацията, като преупълномощаване не се допуска.

(11) На заседанията на Съвета на фондацията се води протокол, който се подписва от председателствалия заседанието и от протоколчика. Протоколите се съхраняват в Протоколна книга на Фондацията.

Чл.10. Съветът на фондацията:

1. Управлява и контролира програмите и дейностите на Фондацията в съответствие с този учредителен акт и българското законодателство.

2. Избира Изпълнителния директор на Фондацията.

3. Определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията.

4. Утвърждава организационната структура и щатния състав на Фондацията и определя общия размер на всички възнаграждения.

5. Взема решение за разпореждане с имуществото на Фондацията при спазване на разпоредбите на чл.41 от ЗЮЛНЦ.

6. Взема решение за участие на Фондацията в други организации.

7. Приема годишен бюджет на Фондацията.

8. Приема годишен отчет за дейността на Фондацията.

9. Приема годишен отчет за дейността на Изпълнителния директор.

10. Взема решение за откриване и закриване на клонове.

11. Приема годишния финансов отчет след заверка от експерт-счетоводител, ако такава се изисква по закон.

12. Приема и променя Правилата и редът за извършване на общественополезната дейност и разходване на имуществото на Фондацията.

Чл.11. (1) Съветът на фондацията се свиква на заседание от Председателя или от Заместник-председателя на Съвета най-малко веднъж годишно, както и по искане отправено до Председателя от Изпълнителния директор.

(2) Председателят на Съвета на фондацията е длъжен да свика заседание по искане на най-малко двама от членовете на Съвета. В случай, че той не стори това в едноседмичен срок от датата на постъпване на искането, заседанието се свиква от Заместник-председателя или от членовете на Съвета, който са поискали свикване.

(3) Съветът на фондацията се свиква с писмена покана до всеки от членовете на Съвета, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието и по чия инициатива се свиква, изпратена най-малко 3 (три) работни дни преди насрочения ден.

(4) Заседанието се ръководи от Председателя на Съвета на фондацията или при негово отсъствие - от Заместник-председателя.

Чл.12. (1) Заседанието на Съвета на фондацията е законно, ако присъстват повече от половината от членовете му;

(2) Когато необходимият кворум липсва, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, ако присъстват поне трима от членовете на Съвета на фондацията.

Чл.13. (1) Съветът на фондацията взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието;

(2) Решенията по чл. 10, т.3 и т.5 от Учредителния акт се вземат с мнозинство от всички членове на Съвета на фондацията.

(3) Съветът на фондацията може да взема решения и неприсъствено, ако членовете му подпишат протокола от заседанието или заявят писмено волята си по факс, поща или електронна поща, като документът на съгласие и приемане на решенията от заседанието следва да носи подписа на лицето в съответния документ. Това обстоятелство се отбелязва в протокола от заседанието и документът на за съгласието се прилага към него.

(4) На заседанията имат право да присъстват без право на глас и други лица, допуснати от Съвета на фондацията.

 

Изпълнителен директор на Фондацията

Чл.14. Изпълнителният директор на фондацията е нейн представителен и управителен орган и се избира от Съвета на фондацията. Първият Изпълнителен директор е учредителят на Фондацията.

Чл.15. (1) Изпълнителният директор на фондацията:

1. Управлява програмната и финансовата дейност на Фондацията съобразно Учредителния акт, правилата за работа и решенията на Съвета на фондацията;

2. Представлява Фондацията в отношенията й с държавни органи, обществени организации и трети лица;

3. Предлага вътрешните правила за работа на Фондацията и промени в тях;

4. Сключва сделки от името на Фондацията;

5. Изготвя и представя на Съвета на фондацията годишен отчет за дейността и годишен финансов отчет на Фондацията;

6. Одобрява текущите разходи за дейността на Фондацията;

7. Оказва съдействие на организациите, извършващи преглед на дейността на Фондацията;

8. Веднъж годишно осигурява извършването на проверка на годишния финансов отчет, когато Фондацията подлежи на независим финансов одит;

9. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Учредителния акт не спадат към правомощията на Съвета на фондацията;
10. Предлага на Съвета на фондацията за утвърждаване организационната структура и щатното разписание на служителите, сътрудниците и другите помощни органи и лица на Фондацията;

11. Назначава и освобождава щатния състав и определя възнагражденията им.

(2) Когато Изпълнителният директор на фондацията отсъства или е налице обективна невъзможност да изпълнява задълженията си, последните се изпълняват от Председателя на Съвета на фондацията. Заместникът на Изпълнителния директор няма собствени правомощия, извън писмено посочените му от Изпълнителния директор.

 

ГЛАВА V.

Запазени права

 

Чл.16. (1) За себе си учредителят запазва правото:

1. Да изменя и допълва учредителния акт на Фондацията.

2. Да се запознава с годишните отчети за работата на Фондацията;

3. По всяко време да изисква информация за финансовото състояние на Фондацията, работата по проектите и заетостта на персонала;

4. Да предлага промени в органите на Фондацията;

5. Да предлага нови насоки за работата на Фондацията.

6. Да участва в заседанията на Съвета на фондацията.

7. Да членува в Съвета на фондацията и да бъде избиран за Изпълнителен директор на фондацията без ограничение в броя на мандатите.

8. Да взема решение за прекратяване на Фондацията.

9. В случай на прекратяване на Фондацията, действа като ликвидатор.

(2) В случай, че учредителят почине, бъде обявен за отсъстващ или поставен под запрещение, то запазените права по предходните алинеи преминават върху определено от него трето лице или ако такова не е определено - върху съответния орган на фондацията.

 

ГЛАВА VІ.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

Чл. 17. (1) Ежегодно до края на месец февруари, Изпълнителният директор съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на регистиран одитор, ако по закон финансовият отчет на Фондацията подлежи на одит. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Фондацията и се разяснява годишния финансов отчет.

(2) Ако финансовият отчет на Фондацията подлежи на проверка регистрирания одитор за извършването и се определя и назначава от Съвета на фондацията.

(3) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на фондацията приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор.

(4) Фондацията представя до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред Централния регистър.

 

ГЛАВА VІІ.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

 

Чл. 18. Освен задължителните счетоводни книги, Фондацията поддържа Протоколна книга за заседанията на Света на фондацията и Книга за даренията и завещанията.

Чл. 19. Всички книги на Фондацията се съхраняват в нейния офис и са достъпни за участниците в заседанията на Съвета на фондацията.

 

ГЛАВА VІІІ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 20. Фондацията се прекратява:

1. с решение на учредителя;

2. при обявяването й в несъстоятелност;

3. с решение на Окръжния съд по седалището на Фондацията в определените в ЗЮЛНЦ случаи;

Чл. 21. (1) При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Учредителят на Фондацията.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Фондацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Фондацията.

 

 

 

ГЛАВА ІХ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.22. Промени в настоящия Учредителен акт могат да бъдат извършени по реда, предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.

Чл.23. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на българско гражданско законодателство и тези на ЗЮЛНЦ.

Чл.24. Разпоредбите на настоящия учредителен акт, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му норми. За всичко, което не е уредено в настоящия Учредителен акт се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

 


Коментари

© 2012 Фондация "Цветан Цанов". Всички права запазени.

Уеб сайт от

Scroll To Top